Search Button

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΠΗΘΟΥ

Με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα άρθρα του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Λαπήθου αποτελούν ο εκάστοτε Δήμαρχος και όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί  με δύο πρώην Δημάρχους.

Το ενδεκαμελές Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2021 αποτελούν οι εξής:

1. Νεοπτόλεμος Κότσαπας (Πρόεδρος),
2. Σούλα Μούρεττου (Αναπληρωτής Πρόεδρος),
3. Ανδρέας Κόμπος (Γραμματέας),
4. Δημήτρης Μηνά (Βοηθός Γραμματέας),
5. Ανδρέας Ιακώβου (Ταμίας),
6. Ματθαίος Μαστραππάς (Βοηθός Ταμίας),
7. Ανδρέας Αγαπίου (Μέλος),
8. Γεώργιος Χ. Φυττής (Μέλος),
9. Ντίνος Ευθυμίου (Μέλος),
10. Νίκος Ευαγγέλου  (Μέλος, ως πρώην Δήμαρχος),
11. ΄Αθως Ελευθερίου (Μέλος, ως πρώην Δήμαρχος).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λαπήθου και με ενέργειες που έγιναν το 2ο εξάμηνο του 2003.

Στις 7 Οκτωβρίου 2003, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, η αίτηση για εγγραφή του Ιδρύματος. Η αίτηση εγκρίθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2004, με την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ήταν 10μελές και το αποτελούσαν οι ακόλουθοι:

1. Άθως Ελευθερίου Πρόεδρος

2. Nεοπτόλεμος Κότσαπας Αντιπρόεδρος

3. Κωνσταντίνος Παντέχης Γραμματέας

4. Παύλος Αριστείδου Β. Γραμματέας

5. Ανδρέας Μούρεττος Ταμίας

6. Γιαννάκης Χριστοφίδης Β. Ταμίας

7. Ανδρέας Ευαγγέλου Μέλος

8. Βασίλειος Μαντράλης Μέλος

9. Ελένη Κάκουρου Μέλος

10. Νίκος Ευαγγέλου Μέλος

                           
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 01/01/2007 μέχρι 31/12/2011, αποτελούν οι ακόλουθοι:

Άθως Ελευθερίου Πρόεδρος Ιδρύματος
 
Γιαννάκης Χριστοφίδης  Αναπληρωτής Πρόεδρος
 
Ελένη Πιερή Γραμματέας
 
Σούλλα Μούρεττου  Βοηθός Γραμματέας
 
Βασίλης Μαντράλης Ταμίας
 
Γιάννος Κρεμμός Βοηθός Ταμίας
 
Παύλος Αριστείδου Μέλος

Δημήτρης Μηνά Μέλος
 
Χριστόδουλος Τσιμούρης Μέλος
 
Νίκος Ευαγγέλου Μέλος

                   
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι:
α) Η ανάπτυξη, διαφύλαξη και συντήρηση της μνήμης, των ηθών και εθίμων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων της περιοχής Λαπήθου και η προς τούτο ανάπτυξη της επιστημονικής και ιστορικής γνώσης και η άνοδος της πολιτιστικής και πνευματικής στάθμης των Λαπηθιωτών και του Κυπριακού λαού σαν συνόλου. 

β) Η συνένωση όλων των εκτοπισθέντων Λαπηθιωτών ανεξάρτητα από Κομματική ή ιδεολογική τοποθέτησή τους και η διατήρηση μεταξύ τους άσβεστης της επιθυμίας τους για επιστροφή στη Λάπηθο.

γ) Η ανάπτυξη και σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ όλων των Λαπηθιωτών καθώς και των αποδήμων και όλων των Κυπρίων ιδιαίτερα των προσφύγων, η εξύψωση του φρονήματός τους και η καλλιέργεια πνεύματος αγωνιστικότητας, ενότητας, συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αλληλοκατανόησης. 

δ) Η ανεπιφύλαχτη και με κάθε μέσο ενίσχυση του αγώνα και των δικαίων του Κυπριακού λαού, για τον τερματισμό της Τουρκικής κατοχής και η ασφαλής επιστροφή των Λαπηθιωτών και όλων των προσφύγων στα σπίτια και τη γη τους, κάτω από συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

ε) Η παροχή οικονομικής βοήθειας προς τους Λαπηθιώτες οι οποίοι είτε ανήκουν σε πολύ χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, είτε είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονται τη φροντίδα μας.

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος είναι:
α) Η ανέγερση οικήματος σκοπός του οποίου θα είναι:

   1. Κατά τη διάρκεια της προσφυγιάς:
   Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και η εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος του Δήμου, όπως και η εξυπηρέτηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών αναγκών του συνόλου των Λαπηθιωτών.
Για τούτο και το Ίδρυμα θα περιλαμβάνει γραφεία για το Δήμο, το Σωματείο, και τα υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα της Λαπήθου, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσα πολλαπλής χρήσεως (συγκεντρώσεων / εκδηλώσεων), πρόνοια για Συνεργατικό Ίδρυμα, Μουσείο, Βιβλιοθήκη και άλλους χώρους.

   2. Μετά την επιστροφή των Λαπηθιωτών στις πατρογονικές τους εστίες:
   Η χρησιμοποίηση του Ιδρύματος ως Κοινωφελούς ΄Εργου (Πολιτιστικού Ιδρύματος ή Ευαγούς Ιδρύματος ή Ερευνητικού Ιδρύματος) υπέρ των Λαπηθιωτών, όπως θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

β) Η οργάνωση εκδηλώσεων (λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών, μουσικών, θεατρικών, αθλητικών, εκθέσεων κ.α.) με σκοπό την καλλιέργεια του πνευματικού επιπέδου των Λαπηθιωτών.

γ) Η δημιουργία μουσείου Λαϊκής τέχνης.

δ) Η δημιουργία βιβλιοθήκης.

ε) Η παροχή χορηγημάτων, χρηματοδοτήσεων ή διευκολύνσεων με σκοπό την επιστημονική ή / και λαογραφική έρευνα που αφορά την περιοχή της Λαπήθου και η έκδοση ή δημοσίευση, η συμμετοχή εις την έκδοση και δημοσίευση των σχετικών μελετών και η συγκέντρωση, μελέτη, έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Λαπήθου και της ευρύτερης περιοχής Κερύνειας, με σκοπό τη διαφύλαξη, προστασία και διάσωσή τους και η προς τον σκοπό τούτο ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

στ) Η σύνδεση και ο συντονισμός με παρόμοια Ιδρύματα, Σωματεία ή Οργανισμούς με σκοπό την αλληλοενημέρωση και συνεργασία.

ζ) Η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι συναφής με τους σκοπούς του Ιδρύματος.


Οι πόροι του Ιδρύματος είναι:
Οι πόροι του Ιδρύματος θα προέρχονται από εκδηλώσεις του Δήμου, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, δικαιώματα εισόδου και χρήσεως των διαθέσιμων χώρων και οποιαδήποτε άλλα έσοδα.

    
    
  • «Ελληνικόν Γυμνάσιον Λαπήθου – 100 χρόνια από την ίδρυσή του»
    11 Δεκεμβρίου 2017
  • H Εφυαλωμένη Κεραμική της Λαπήθου Στοιχείο της ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου
    5 Δεκεμβρίου 2016
    
(c) Copyright 2013, Δήμος Λαπήθου Designed and Developed by eBOS Technologies powered by WiseBOS CMS